Σπίτι » Εκπαίδευση » Difference Between Business and Profession (With Table)

Difference Between Business and Profession (With Table)

Business vs Profession

Many people do not have a clear understanding of business and profession. They use to think that both terms are the same. However, they are not.

ο key difference between Business and Profession lies in the fact that business doesn’t require a person to have a specific qualification. On the other hand, profession requires you to be skilled in your niche and have a certification in that.

Business is generally concerned with the buying and then selling of articles. In a profession, you are required to provide services through your skills.

The main objective of a business is to earn a profit. Every person has their own tactics in order to make a considerable amount of profit in the industry.

In the profession, one aims to provide top-notch services to the company. They have to be experts in that particular field in order to do so.

As business is concerned with buying and selling, it doesn’t require any certificate or a degree from a person.

What all matters is that if you can increase the profits, the business is making.

However, profession requires you to be qualified in your field as you will be providing services on the basis of your qualifications.


 

Comparison Table Between Business and Profession (in Tabular Form)

Παράμετρος σύγκρισηςΕπιχείρησηProfession
ΟρισμόςIt is a type of economic activity in which a person produces and sells articles with the only purpose of making profits.A profession is concerned with providing services that require a person to have a certain qualification in a particular niche in order to successfully do that.
ΣκοπόςThe main goal here is to make money.In profession, the purpose is to provide services.
QualificationNo qualification is required. You are just required to produce, buy, and sell items in order to earn.Qualification is required. It is mandatory that you have expertise in the area you are providing your services in.
Involvement of riskThe risk factor is quite high here.There is almost no risk factor.
AdvertisementBusinesses use advertisements to boost their sales.Advertisement isn’t allowed because of the professional code of conduct.

 

What is Business?

Business is an economic activity in which a person earns a profit by making or buying and selling the goods and articles to the customers.

The primary purpose of it is to make a profit.

A business doesn’t mean that it is a company or organization. It might include anyone from a street hawker to a shoe manufacturer.

The main reason people consider doing business is to make money.

However, it is quite essential to know the needs of customers and act accordingly to spike your sales up.

In business, you are responsible for providing goods and services to your customers. It is crucial that one should pay attention to the quality of their products.

You will be able to build a good relationship with your customers in this manner.

To know how efficient a business is, you can always consider checking its profit. Profit lets you see if you are doing any good or not.

Business involves a lot of risk-taking.

There is almost no way to anticipate things in business. Sometimes, things might work as you want them to be, sometimes it won’t.

Business Meeting in Progress
 

What is Profession?

A profession is an economic activity that requires a person to be highly skilled in any one particular area to be able to provide top-notch services to the public.

Professionals get their expertise from undergoing quite a prolonged training in which they are made skilled to perform a particular set of tasks.

It requires a lot of formal learning and experience on the job to become competent in one specific niche.

Some of the examples of professionals are doctors, engineers, pilots, architects, etc.

One can be called a professional only after getting a certification from their respective college or university.

Professionals are required to work under some guidelines defined by their professional bodies. The purpose of a profession is to provide its services to the people.

In return, professionals charge some amount of fee as their earning. Unlike any business, one cannot start practicing a profession overnight.

It requires one to be a member of the respective professional body, which provides them a certification that ensures that they can provide their services to the public.

Types of Profession

Main Differences Between Business and Profession

 1. A business is a kind of economic activity in which profit is earned by making or buying and selling certain goods to the customers.
  However, in the profession, one needs to be highly skilled and specialized in a particular field in order to provide their services to the public.
 2. The primary purpose of business is to make money. Understanding the needs of your customers and acting accordingly will spike up the sales.
  In profession, the goal is to provide services for which a professional charge compensation, i.e., some amount of fee.
 3. A business can be established anytime. What all it requires is the action from the entrepreneur. However, a profession works only if you are a member of a particular professional body and possess the certificate to practice your expertise.
 4. Anyone is free to start a business. There are no particular educational criteria to be eligible for it.
  However, in a profession, you are required to undergo prolonged training before you start to provide your services.
 5. Advertisements can be done by a business to increase their sales. In profession, you can’t advertise because of the professional code of conduct.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ  Difference Between Qualitative and Empirical Research (With Table)

 

Frequently Asked Questions (FAQ) About Business and Profession

 1. What are the objectives of the business?

  Business is something that comes under the private sector. It is owned by an individual or a group of individuals. The objectives of the business are: ensuring the profitability and growth of the company, which will further ensure the stability of the company.

  All of this will improve the efficiency of the company can the company will survive more time in the market.

 2. What are the 4 main business objectives?

  The four main business objectives are Profit Maximization, Survival, Profit satisficing and Sales growth. They ensure the profitability of the company.

  To ensure the growth of the company.

  To ensure the stability of the company. To ensure the future survival of the company.

 3. Is the business an occupation?

  From the owner’s point of view, business is not an occupation.

  But from the point of view of a person who is working under a boss in a business, he is not a επιχειρηματίας, rather he is a normal salaried worker.

  Thus, business is an occupation for the worker, but for the owner, it is not an occupation.

 4. Is being a student means profession?

  A student is not a profession. Rather, it is an occupation as the student is contributing his bit to the nation’s economy by studying and giving something back to society in the coming future.

  Also, the student is not classified for many of the economic benefits.

 5. What is the management profession?

  Management profession is a term which is used for the colleges and the agencies like business schools and consulting firms.

  This type of profession includes the proper management of the resources right from the scratch till the end of a particular project.

 6. What are the professional behaviors?

  Professional behavior is the type of behavior that is expected from the workers in the workplace where they are working.

  This includes the manners and the etiquettes they show towards their fellow mates and their bosses. Good professional behavior insures peace and harmony among the workers as well as the management of the company.

 7. What are examples of professionals?

  Professional workers are present in almost every field. Whether it be teaching in a school or a college, working in a big corporate, working in the sales team, operations team, becoming an HR of the company, serving in a restaurant or ξενοδοχειο, all these things come under professional examples.


 

Γράφημα

Business vs Profession

 

συμπέρασμα

The business and profession both come under economic activities. The main difference is that in business, you are not required to have a certain qualification to get started.

However, in a profession, you have to be highly skilled in providing your services to the public. A business can be started anytime.

But the same can’t be said for the profession. In profession, you need to undergo a prolonged form of training so you can be an expert in a particular niche.

Later, using this expertise, you can start making money.


 

Word Cloud for Difference Between Business and Profession

Το παρακάτω είναι μια συλλογή από τους πιο χρησιμοποιούμενους όρους σε αυτό το άρθρο Business and Profession. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάκληση σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο σε μεταγενέστερο στάδιο για εσάς.

Word Cloud για Business and Profession

 

βιβλιογραφικές αναφορές

 1. https://eric.ed.gov/?id=ED478127
 2. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/umem18&section=12
 3. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=i7kBCs7q7CgC&oi=fnd&pg=PR2&dq=Business+and+Profession&ots=Y8Pxl0gUyI&sig=nSc4UataSJeFfWjRDyZvJeBFFVs

20 σκέψεις στο “Difference Between Business and Profession (With Table)”

 1. If you ask me, business is what a shopkeeper also does by selling goods in exchange for money. A profession is more like a job, for example, a chartered accountant.

  • right but important point to note here is that a CA can also open a business. So business is generic in nature and profession is specific in nature.

  • The easy and straightforward answer is a businessman. But business has more risks than job. However the returns are multiplt times than of job and can easy recover the losses if any in a business.

 2. So what I am getting out of it and what I always believed is that profession can be any field of work whereas a profession can turn into business when we have own clients. On the other hand, a profession typically turns out to be a job.

Τα σχόλια είναι κλειστά.