Voorwaarden

Invoering

Deze algemene voorwaarden van de website die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van onze website, Ask Any Difference, toegankelijk via www.AskAnyDifference.com, beheren.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hier worden vermeld. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website.

Minderjarigen of personen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Doel

Deze website is een gebied waar AskAnyDifference.com, zijn eigenaren, bezoekers en zijn medewerkers informatie, verhalen, ervaringen en onderzoek kunnen delen met andere enthousiastelingen over de hele wereld. We zijn niet professioneel en hebben over het algemeen geen medische opleiding. Soms werken we echter samen met erkende partners die wel professionele kwalificaties hebben. Deze gevallen worden vermeld in alle inhoud waarin hun expertise wordt gebruikt. Als er bij een deel van de inhoud op onze site geen melding wordt gemaakt van een samenwerkende expert, moet u aannemen dat de inhoud onze meningen bevat en alleen voor amusementsdoeleinden is bedoeld.

De algemene informatie op deze website is geen vervanging voor de diagnose, prognose, behandeling, recept of formeel en persoonlijk advies van een medische professional, professionele trainer, gekwalificeerde monteur of andere gekwalificeerde professional. Vraag altijd advies aan een arts of een andere gekwalificeerde professional als u vragen heeft over uw gezondheid of trainingsroutines. Negeer nooit professioneel advies en stel het zoeken ervan nooit uit vanwege iets dat u op deze website hebt gelezen.

Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u Ask Any Difference, de eigenaren of bijdragers niet verantwoordelijk zult houden voor acties die u onderneemt of nalaat te ondernemen als gevolg van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten AskAnyDifference.com en / of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Redelijk gebruik

Deze website gebruikt af en toe media onder de Fair Use Doctrine (17 USC § 107). Noch AskAnyDifference.com, noch zijn eigenaar (s) claimen het eigendom van media die op deze manier worden gebruikt en het wordt strikt weergegeven volgens de richtlijnen en gevestigde jurisprudentie met betrekking tot de Fair Use Doctrine.

Copyright Disclaimer onder sectie 107 van de Copyright Act 1976, wordt rekening gehouden met "redelijk gebruik" voor doeleinden zoals kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, wetenschap, onderwijs en onderzoek.

Redelijk gebruik is een gebruik dat is toegestaan door de wet op het auteursrecht en dat anders mogelijk inbreuk maakt.

Eerlijk gebruik is een doctrine in de Amerikaanse auteursrechtwetgeving die beperkt gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal toestaat zonder toestemming van de rechthebbenden, zoals voor commentaar, kritiek, nieuwsrapportage, onderzoek, onderwijs of studiebeurzen. Het voorziet in het legaal citeren of opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het werk van een andere auteur volgens een vierfactoren-afwegingstest.

Beperkingen

U bent specifiek uitgesloten van al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van enig websitemateriaal;
  • het publiekelijk uitvoeren en / of tonen van websitemateriaal;
  • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of kan op enigerlei wijze schade toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • deelnemen aan datamining, data-harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en AskAnyDifference.com kan de toegang tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u dient ook vertrouwelijkheid te bewaren.

Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden van de website betekent "uw inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze website weer te geven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u AskAnyDifference.com een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. AskAnyDifference.com behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, en AskAnyDifference.com geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal AskAnyDifference.com, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract valt. AskAnyDifference.com, inclusief de eigenaren, functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website of de informatie die erop staat.

Vrijwaring

U vrijwaart AskAnyDifference.com hierbij voor de volle omvang van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

Variatie van voorwaarden

Het is AskAnyDifference.com toegestaan om deze voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig bekijkt.

Toewijzing

Het is AskAnyDifference.com toegestaan om haar rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen AskAnyDifference.com en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in de staat Californië, Verenigde Staten voor de oplossing van geschillen.